سوابق کار اجرایی : معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار تیکمه داش ... مدیر گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شبستر.