دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان ... در این دوره سه روزه دانش آموزان شرکت کننده علاوه بر آموزش های علمی و کاربردی مباحث ... این طرح با کمک اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و با میزبانی دبیرستان میرزا کوچک خان ناحیه 2 رشت برگزار گردید.