مرکز آموزش کشاورزی میرزاکوچک خان واقع در کیلومتر 6 جاده رشت – تهران (جنب دانشگاه گیلان) از جمله مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (سازمان تات)  ...