12 نوامبر 2014 ... هم چنین این مرکز از سال 1382 جهت استفاده بهينه از امكانات موجود، اقدام به جذب دانشجو در رشته هاي شاخه صنعت دانشگاه علمي کاربردي نموده است.