کنفرانس. AWT IMAGE. دبیر علمی: دکتر علیرضا مسعودی. conf.isc.gov.ir/enmc95. پیوندهای مرتبط. AWT IMAGE. انجمن علوم و فناوری · بسته بندی ایران.