مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد تهران3 - فارغ التحصیلان - اطلاع رسانی.