2- دانشگاه هاي محل تحصيل با رعايت شرط معدل تعيين شده در جدول زير: ... 14. 14.5. 34. دانشگاه جامع امام حسین (ع). 14.5. 15. 6 ... دانشگاه آزاد اسلامی (سایت اصلی). 15.5. 16. 10 ... دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 14.5. 15. 54 ... دانشگاه علمی کاربردی. 17.5. 18.