وب سایت موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان به آدرس www.amesf.ac.ir تغییر یافته است. برای ورود به سایت دانشگاه المهدی اینجا کلیک کنید.