عضو شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی(کشوری); عضو شورای سیاست ... دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شهرسازی،نوسازی وبهسازی شهرداری تهران  ...