دکتر مهدی جمالی نژاد از مدیران جوان استان اصفهان می‌باشد که تا کنون سمت‌های مختلفی در .... از مؤسسین و عضو هیئت امنای دانشگاه علمی کاربردی شهرداری‌های استان اصفهان ...