اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی درخصوص شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل .... علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه از برگزاری اولین سمینار تجاری سازی هنر در غرب ...