23 سپتامبر 2016 ... متقاضیان پذیرش در این دانشگاه می توانند تا پایان روز دوشنبه ۵ مهرماه نسبت به ثبت‌نام و ... مرکز آموزش علمی - کاربردی ساختمان وشهرسازی یزد. ۶۰۷.