11 مه 2014 ... آزمون‌های پایان پودمان‌های آموزشی دوره کاردانی علمی کاربردی حین کار نیمه ... خراسان رضوی. سمنان ... مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی خراسان جنوبی.