مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش های شهرداری اصفهان از فروردین ۱۳۸۷تا کنون ... در دانشگاه جامع علمی کاربردی (شرکت خدمات علمی و صنعتی استان اصفهان) در دو ترم ...