رئیس واحد استانی خراسان رضوی دانشگاه جامع علمی کاربردی و همراهان در ادامه ... واحد استان خراسان رضوی و همراهان از مرکز آموزش علمی -کاربردی نیشابور بازدید نمودند.