مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان ... با توجه به ادغام مجتمع آموزش جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان جهت ورود به ...