مركز آموزش علمی - كاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان > صفحه اصلی ... حمید مرتضوی رئیس مرکز علمی- کاربردی جهانگردی استان کرمان پژوهشگر ...