مدير گروه معماري از سال 1389 در دانشكده سما واحد كرمان; مدير گروه ساختمان از سال 1391 در ... عضو شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز استان کرمان به مدت 2 سال .... آيين نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها (برگزار كننده اداره كل فني استانداري كرمان) ...