2 ا کتبر 2016 ... براساس اعلام دانشگاه جامع علميكاربردي ظرفيت پذيرش در كدرشته محل‌هاي 12759، 12772، ... به عبارت ديگر در كد رشته محل‌هاي مذكور داوطلبي به عنوان پذيرفته شده اعلام نخواهد شد. ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام: ... 8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات3و4 دفترچه ...