چارت آموزشی چارت دروس رشته های مقطع کاردانی : کاردانی پیوسته حسابداری - کاردانش کاردانی پیوسته حسابداری ( فنی و ... کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری.