رئیس مرکز شماره 3 ساری - رئیس مرکز شماره 4 ... رئیس مرکز علمی وکاربردی هتلداری ساری - رئیس مرکز علمی و کاربردی شرفدارکلای ساری - رئیس مرکز شماره19 ...