درجه بندی آموزشگاه ها. استاندارد اعتبارسنجی در آموزشهای فنی و حرفه ای : ارزیابی کیفیت ، نیازمند مجموعه استانداردهایی است که بتوان ارکان و عناصر متعدد فرآیند ...