مجموعه دروس پیشنهادی رشته : امور اداری مقطع : کاردانی ورودی : سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳. ترم, ردیف, نام درس, تعداد واحد, تعداد ساعت, نوع واحد, پیش نیاز, هم نیاز. نظری, عملی ...