کلاس جبرانی برای درس سرویس دهنده اینترنتی برای دانشجویان گسترده 942 استاد فردوس زاد، روز سه شنبه به تاریخ 14/10/95 از ساعت 17 الی 20 بر گزار می گردد ...