دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران . 148 likes. Education.