مقتضي است جهت ارسال ايميل به مديران ، اساتيد و كاركنان مركز نام و نام خانوادگي ...