دانشگاه علمی کاربردی مهرکام پارس تهران واقع در تهرانسر.