مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند. ... گروه علوم انسانی; مجلات علمی مصوب حوزوي; مجلات علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی .... تحقيقات كاربردي / Applied Research Journal(ماهنامه فني و مهندسي) .... رشد مدرسه فردا(ماهنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات) .... گياهان دانه روغني ايران( دوفصلنامه ).