طاهباز, "ارزيابي كيفيت اقليمي مسيرهاي ارتباطي باز و نيمه باز پرديس دانشگاه ..... در ساختمان - 3 جلد", مركز آموزش علمي كاربردي گروه بين المللي ره شهر, تهران, 1390.