گروه شهر و منظر مجموعه ای است متشکل از فصلنامه تخصصی، مهندسان مشاور و ... مرتبط با شهر از جنبه های کاربردی، و در جستجوی فضاهای ارتباطی بین دانشگاه و ... وی که عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است در پروژه های ... نسیم صحرایی نژاد سابقه همکاری با مهندسین مشاور طرح و آمایش و گروه بین المللی ره شهر را نیز ...