حوزه معاونت سما واحد شيروان در سال تحصیلی 85-84 اقدام به تاسیس آموزشکده عالی سما در دو رشته تحصیلی کامپیوتر و علمی کاربردی حسابداری در مقطع کاردای ...