لیست مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی به همراه نشانی و شماره تلفن .... تمامی رشته های موجود در گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق · کاردانی های .