به منظور ايجاد وحدت رويه در زمينه امور مالي مراكز علمي كاربردي حج و زيارت و تسهيل در .... آموزشي درسي و حق التدريس اساتيد برابر نرخ مصوب دانشگاه علمي و كاربردي بر ...