کرمان به لحاظ صنعتی، سیاسی، فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است. .... کرمان در گذشته نام‌های دیگری چون بوتیا، کرمانیا و گواشیر داشته‌است. .... ۱- دروازه مسجد یا دروازه وکیل در محل فعلی میدان شهداء (مشتاق) ..... ایران مربوط به دورهٔ قاجاریه می‌باشد که در شهر ماهان، حوالی شهر کرمان در دامنه کوه بلند و زیبای تیگران واقع شده‌است.