1 روز پیش ... جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ... با استعانت از خداوند متعال در راستای تحقق اهداف نقشه‌ی جامع علمی کشور، برنامه‌ی راهبردی دانشگاه آزاد ... و مصاحبه حضوری انتخاب و به منظور فراگیری آموزش‌های نظامی کاربردی در ...