افتتاحیه رسمی دانشگاه توسط هیات موسس و هیات امنای محترم دانشگاه. رشته های دایردر موسسه ... دانشگاه آزاد اسلامی قوچان ... ای قوچان · مرکز علمی-کاربردی یکدانه شرق.