مرکز علمی - کاربردی یکدانه شرق قوچان، به عضویت آزمایشی پایگاه سیویلیکا در آمد . طی دوره آزمایشی دسترسی اساتید و دانشجویان این مرکز از تاریخ 11 تیر ماه تا 11 ...