کاربردی تحت نظارت واحد خراسان رضوی. رديف ... دانشگاه، تقاطع خیابان. كفايی .... 0533. (. 7287919. ) 0533. (. 57. يکدانه شرق. قاسم مشتاقی. قوچان. بلوار طالقانی.