گزارش عملکرد هیات اجرایی جذب دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۳ به صورت خلاصه ... فراخوان سراسری مرکز جذب · سامانه جدید جذب هیات علمی · مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.