9 ژانويه 2013 ... دانشجویان دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی استان البرز و تهران جهت تحویل ... جامع علمی-کاربردی استان های تهران و البرز جهت تحويل مدارك باید به آدرس های ... سپند -ساختمان اداری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب-طبقه ششم-خانم زارع ...