دانشگاه علوم پزشکی تبریز , دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تبریز. ... سایت خدمات آموزشی و انتخاب واحد. http://www. ..... دانشکده جامع علمی کاربردی کوار.