علمی کاربردی مهدیشهر مرکز علمی کاربردی غرب استیل مهدیشهر. ... سر پرست محترم دانشگاه واحد استان سمنان از مرکز علمی کاربردی غرب استیل بازدید به عمل آوردند.