انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با هدف تدوین و انتشار کتاب در زمینه های علوم ... علاوه بر انتشار کتاب، به منظور اطلاع رسانی مناسب و تامین منابع علمی سازمان ها، واحدهای ... (قید شده در فوق) کاربردی بودن اثر و طیف مخاطبان و میزان بازارپسندی اثر انجام می گردد. ... تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ۲۳۳.