دانشگاه آزاد اسلامي - دانشکده فني سما اسلامشهر در رشته هاي حسابداري، ... و رشته هاي علمي كاربردي - نرم افزار كامپيوتر ، حسابداري،مديريت بازرگاني،كاردان فني كارهاي ...