مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری خراسان شمالی ... ریاست دانشگاه : جناب آقای مقدمی ... علمی-کاربردی غیردولتی شیروان; مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی بهزیستی ...