مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان شمالی. جهاد-کشاورز-.jpg. ریاست دانشگاه : جناب آقای دکتر حجت الله ربانی نسب ... مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی غیردولتی شیروان; مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی بهزیستی; مرکز آموزش علمی- کاربردی ...