مؤسسه خوارزمی از سال 1381 همکاری خود را با دانشگاه محترم جامع علمی- کاربردی، در ... دانشگاه ها خود مجری دوره های مجوز داده شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می ...