3 ا کتبر 2009 ... ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش ... دانشگاه جامع علمي- كاربردي براساس استان محل تحصيل داوطلبان ... مركز بهداشت تنكابن- مركز آموزش علمي- كاربردي مهستان سبز شمال تنكابن.