اين موسسه مجوز برگزاری 15 رشته کارشناسی ارشد، 19 رشته کارشناسی پيوسته، 16 رشته در مقطع ... ه – 1: كارداني علمي -كاربردي مخابرات– ارتباط داده ها ... حدود يکصدو بيست هيات علمی حق التدريسی دارد که تعداد قابل توجهی از آنها از دانشگاه های خوب و از اساتيد شاخص کشور هستند. ... ايجاد فضاي آموزشي مناسب درشهرک دانشگاهي استان قم