1395/01/30 - انتخاب مدرس برتر آموزشی مراکز علمی کاربردی خراسان رضوی ... 1394/ 10/28 - گذراندن کاربینی دانشجویان گروه برق و مکانیک (کاردانی-کارشناسی).